נפתחה ההרשמה לגני ילדים ובתי הספר לשנת תשפ"ד

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד החל היום 23.1.23 ויימשך עד ליום ראשון ה12.2.23. איך מתבצעת ההרשמה? מהם המועדים לרישום? ואיך מבקשים העברה? הכל בידיעה הבאה

image 879 imageתגובות imageהדפסה
article

מתכוננים לשנת הלימודים תשפ"ד (צילום: Pixabay)

ההרשמה לשנת תשפ"ד החלה: הרישום לגני הילדים ולבתי הספר מתבצע באגף החינוך ברשות המקומית שבה גר הילד. באשדוד ניתן לערוך רישום מקוון באתר האינטרנט לצד רישום ידני. חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים מגיל 3 ואילך.

אופן הרישום לגן ולבית הספר: הרישום המקוון הוא לתושבי אותה רשות בלבד. מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר ויירשם באופן ידני. לא ניתן לבצע רישום מקוון עבור תלמידים שיש לשמור על זהותם חסויה. בתקופת ההרשמה יפתחו מחלקות החינוך ברשויות החינוך תחנות הרשמה במועד שנקבע ויודיעו על מיקומן ועל שעות עבודתן בהמשך (אנחנו עם אצבע על הדופק עבורכם) בתחנות ההרשמה יהיו טופסי רישום וחוברות הדרכה של הרשות להורה.

על פי פורטל ההורים בחסות משרד החינוך, הרשות לא אמורה לגבות מההורים דמי קדימה בעת הליך הרישום או להתנות את הרישום בתשלום או בכל דרישה אחרת, לרבות דרישת חוב.

מועדי הרישום לגן ולבית הספר: הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד יחל היום, א' בשבט תשפ"ג (23 בינואר 2023), ויימשך עד ליום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג (12 בפברואר 2023). חובה לקיים את הרישום במועדים אלה. הנחיות הרישום הן מכוח חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949, תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום),  תשי"ט-1959, ותקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959.

על פי פורטל ההורים בחסות משרד החינוך, חובת הרישום לגן ילדים או לכיתה א' ולביקור בגן ילדים או בבית ספר (מוסד חינוך רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך, בגיל הרישום כמפורט להלן:

הוראת שעה לתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה:

1)רשות חינוך מקומית תוכל להאריך את מועד הרישום גם לאחר תום תקופת הרישום, כקבוע בתקנות הרישום ולהוסיף עוד שבוע ימים, וזאת מעבר לקבוע בתקנה 6(ג') לתקנות הרישום.

2)רשות החינוך המקומית תודיע לתושבים בדבר הארכת ימי הרישום בדרך הפרסום שנקבעה בתקנות הרישום.

גיל הרישום לגן ולבית הספר: כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:

כיתה א' – ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת תשע"ז, 1 בינואר 2017, עד י"ג בטבת תשע"ח, 31 בדצמבר 2017.

גילי 5 – ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ד בטבת תשע"ח, 1 בינואר 2018, עד כ"ג בטבת תשע"ט, 31 בדצמבר 2018.

גילי 4 – ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד בטבת תשע"ט, 1 בינואר 2019, עד ג' בטבת תש"ף, 31 בדצמבר 2019.

גילי 3 – ילדים שנולדו בין התאריכים: ד' בטבת תש"ף, 1 בינואר 2020, עד ט"ז בטבת תשפ"א, 31 בדצמבר 2020.

 

חריגי גיל הרך: החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2021 עד 15.1.2021 (כולל).

 

פנייה מוקדמת של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית: תלמיד במערכת החינוך זכאי לנגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988. מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכי תלמיד הוא בדרך כלל ממושך, משרד החינוך מאפשר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רישום מוקדם לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית במהלך חודש יוני של השנה הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, כלומר כ-15 חודשים לפני תחילת הלימודים במוסד החינוכי.

שימו לב, הרישום לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום בתאריכים שפורטו לעיל.

לקריטריונים לזכאות ולפרטים נוספים ראו הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי (על פי חוזר מנכ"ל).

 

הילד צריך להישאר עוד שנה בגן חובה? -רישום לשנה נוספת בגן חובה לילדים בגיל שש קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך שבו ההורים הם שותפים משמעותיים מאוד יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטיפוליים נוספים המכירים את הילד. לפירוט העקרונות המנחים בקבלת ההחלטה, השלבים השונים בתהליך ותפקידם של הגורמים המעורבים בו, ראו חוזר מנכ"ל בנושא דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה וכן דף מעבר לכיתה א'.

 

 

 בקשות העברה: אתם מעוניינים להעביר את ילדיכם למוסד חינוך (לרבות מוסד חינוך שאינו רשמי) המצוי ברשות מקומית אחרת מאשדוד?  ההעברה תותנה בהרשמה למוסד ברשות החינוך המקומית שבה מתגורר הילד, ובאישור ההעברה לפי תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959. ההעברה מותנית באישור הרשות השולחת ובאישור הרשות הקולטת. לפרטים ראו דף בקשות להעברת ילדים בין גנים ובתי ספר

שאלות ותשובות

האם ניתן לרשום ילד בן 3 או 4 לגן פרטי?

על פי החוק, חובת הרישום היא לגנים רשמיים או לגנים מוכרים שאינם רשמיים, שהם גנים פרטיים שקיבלו הכרה ורישיון על פי חוק הפיקוח על בתי הספר ממשרד החינוך, כך שעמדו בסטנדרטים של בטיחות, בריאות וחינוך. הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי, יבצע את הרישום במשרדי הרשות המקומית על גבי טופס 4, בצירוף אישור על קבלה לגן מהבעלות על הגן.

 

האם חובה לרשום ילד בן 3 לגן גם אם ההורה אינו עובד ומעונין לחנכו בבית ?

על פי החוק, בגיל 3 חלה חובת רישום לגנים רשמיים או לגנים מוכרים שאינם רשמיים. הורים המעוניינים לקיים חינוך ביתי עבור ילדם, מחויבים בקבלת אישור על פי הנהלים לחינוך ביתי, המפורסמים באתר משרד החינוך. חינוך ביתי – חוזר מנכ"ל תשסט/8(א)

 

האם באפשרותי לרשום את ילדי בכל אזור לפי בחירתי?

בגנים הרשמיים הרישום הוא באזור הרישום על פי מקום המגורים וכך גם בגנים המוכרים שאינם רשמיים, המתוקצבים. בגן פרטי מוכר שאינו רשמי ולא מתוקצב, הבחירה היא של ההורים.

 

האם ניתן לערער לרשות המקומית על דחיית בקשת העברה מבית ספר לבית ספר?

אם הגשתם לרשות המקומית, בקשה להעברת בנכם או בתכם מבית ספר אחד ובקשתכם נדחתה מכל סיבה שהיא, תוכלי להגיש על כך ערעור. אתם רשאים להגיש בקשת ערעור בכתב, תוך 7 ימים מרגע שקיבלתם את הוגעת הדחייה למנהל המחוז. מנהל המחוז ידון בערעור תוך 7 ימים מיום קבלתו, בהתייעצות עם רשות החינוך המקומית, ויודיע לכם ולרשות המקומית על ההחלטה הסופית. אם הגשתם בקשת העברה ממוסד רשמי למוסד רשמי שאינו מוכר, דחיתם וערערתם – רק במקרה זה תוכלו להגיש בקשת ערעור נוספת תוך 7 ימים למנהל הכללי. 

imageעוד כתבות

baner

ההורים יכולים להרגע: אלו מחירי הקייטנות העדכניים לקיץ הקרוב באשדוד

14:03 | 27/05/2024
baner

ראש מינהל החינוך אריה מימון להורי תלמידי 'מיתרים': "הכדור בידיים שלכם"

11:39 | 22/05/2024
baner

מחאת הורים חדשה בדרך? זעם על הכפלת מחירי קייטנות הקיץ

20:56 | 20/05/2024
baner

המשבר נמשך: הלימודים בתיכונים יחלו מחר בשעה 10:00 בבוקר

11:16 | 20/05/2024
baner

רובע ט''ז: הורי ילדי הגנים במתח לקראת השינויים הצפויים בבי''ס גוונים

10:19 | 17/05/2024
baner

לסרי מקיים הבטחות: פרויקט הצעירים בסיטי יוצא לדרך

20:52 | 13/05/2024

imageהמלצות נוספות

sss

ההורים יכולים להרגע: אלו מחירי הקייטנות העדכניים לקיץ הקרוב באשדוד

יניב יוסיף-אור

14:03 | 27/05/2024

sss

ראש מינהל החינוך אריה מימון להורי תלמידי 'מיתרים': "הכדור בידיים שלכם"

יניב יוסיף-אור

11:39 | 22/05/2024

sss

מחאת הורים חדשה בדרך? זעם על הכפלת מחירי קייטנות הקיץ

מערכת אשדודי

20:56 | 20/05/2024

imageעוד כתבות

baner

ההורים יכולים להרגע: אלו מחירי הקייטנות העדכניים לקיץ הקרוב באשדוד

14:03 | 27/05/2024
baner

ראש מינהל החינוך אריה מימון להורי תלמידי 'מיתרים': "הכדור בידיים שלכם"

11:39 | 22/05/2024
baner

מחאת הורים חדשה בדרך? זעם על הכפלת מחירי קייטנות הקיץ

20:56 | 20/05/2024
baner

המשבר נמשך: הלימודים בתיכונים יחלו מחר בשעה 10:00 בבוקר

11:16 | 20/05/2024
baner

רובע ט''ז: הורי ילדי הגנים במתח לקראת השינויים הצפויים בבי''ס גוונים

10:19 | 17/05/2024
baner

לסרי מקיים הבטחות: פרויקט הצעירים בסיטי יוצא לדרך

20:52 | 13/05/2024
WordPress Ads